Cuprinsul unei tematici de instruire de protecția muncii și PSI 

Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și PSI este alcătuită din 3 faze:

– instruirea introductiv-generală;

– instruirea la locul de muncă

– instruirea periodică

Instruirea la locul de muncă

În Norma Metodologică de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizată inclusiv cu HG 955/2010 și HG 1242/2010, cap. V, secțiunea 3, art. 90 alin (1) și (2) și art. 91 alin (1), se precizează că:

Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală și are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei funcții exercitate.

Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuți la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii și/sau al unității. Aceasta este făcută de către conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de maximum 20 de persoane.

Conform art. 92 și 93 alin (1) și (2) din același act normativ, durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și de măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei funcții exercitate.

Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă/ lucrătorul desemnat/ serviciul intern/ serviciul extern de prevenire și protecție și aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.

Instruirea la locul de muncă va cuprinde următoarele:

– informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și/sau postului de lucru;

-prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postul de lucru;

-măsuri la nivelul locului de muncă și/ sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, precum și în cazul pericolului grav și iminent;

– prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru;

– demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.

Lucrătorul instruit își va începe activitatea la postul de lucru doar după verificarea cunoștințelor de către superiorul ierarhic a celui care a făcut instruirea și se consemnează în fișa de instruire individuală.

Exemple de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă brutar:

– blocarea căilor de circulație și acces la echipamentele tehnice cu diverse materiale, subansamble, scule, dispozitive de protecție: consecință maximă previzibilă – ITM 3-45 zile

-stivuirea materiilor prime și a produselor finite ambalate: consecința maximă previzibilă – ITM 45-180 zile;

– manevrarea simultană a două stive de navete: consecința maximă previzibilă – ITM 3-45 zile;

– înainte de începerea lucrului operatorul nu verifică existența și buna funcționare a:

– elementelor de comandă (pornire-oprire, schimbarea sensului mișcării și semnalizare);

– aparatelor de măsură și control;

– dispozitivelor de protecție;

– apărătorilor de protecție (consecința maximă previzibilă ITM 45-180 zile) etc.

Tematică de instruire PSI

Instructaj specific locului de muncă- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea construcțiilor, amenajărilor şi instalațiilor

Tematica de instruire PSI se împarte în două subgrupe principale: tematică generală și tematică specifică.

Tematica specifică cuprinde modul de utilizare al mijloacelor de primă intervenție din dotarea locului de muncă, cum sunt hidranții stingătoarele portabile și instalații speciale.

Exemple de aspecte care trebuie cuprinse în tematicile de instruire PSI:

– controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităţilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora;

– stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecinţelor incendiilor;

– menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

– întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

– efectuarea exercițiilor de evacuare (prelucrarea procedurii de evacuare)

– instruirea cu privire la manipularea stingătorului;

– instruirea cu privire la oprirea curentului electric, a gazelor naturale, anunțarea serviciului de urgență 112

– instruirea cu privire la acordarea primului ajutor;

– în spaţiile cu risc mare de incendiu sau de explozie accesul salariaţilor şi al altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru este strict interzis;

– este interzisă folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă;

– produsele, materialele şi substanţele combustibile trebuie amplasate la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori protejate astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor;

– este interzisă folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;

– este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului.

Pentru o instruire corespunzătoare privind protecția muncii și PSI, puteți apela la un serviciu extern de protecția muncii și securitatea muncii. Un astfel de serviciu vă este oferit de Euramis Consulting, firma de protecția muncii București, care vă ajută să vă conformați cerințelor legale în vigoare privind protecția muncii și situațiile de urgență în București și în țară.

Specialiștii Euramis planifică exercițiile de evacuare și intervenție, evaluează riscul de accidentare la locul de muncă, organizează activități de apărare împotriva incendiilor (cf. Legii 307/2006, modificată și completată).

De asemenea, oferă clienților servicii de instruire și testare SSM și SU prin intermediul propriei platforme e-learning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment