Blog

 

Multi salariati viseaza sau isi doresc cu tarie oportunitatea si confortul de a lucra de acasa. In functie de responsabilitatile salariatului, de sarcina de munca, aceasta poate fi o posibilitate reala sau un vis fantezist.

 

Partea a – II – a

Tele-munca

 

În prima parte a acestui articol comunicam în esenţă, următoarele:

 

 1. Formele de angajare, respectiv raporturile angajator – angajat au tendinţa pozitivă de a deveni tot mai flexibile. Eu estimez că această tendinţă se va menţine şi accentua în următorii ani.
 2. Această flexibilitate a formelor de angajare este benefică atat pentu angajator cât şi pentru angajat, conducând chiar la o sporire a locurilor de muncă, prin înlăturarea unor bariere ce ţin de organizarea timpului de muncă, a managementului timpului în general.
 3. Angajatorul cheltuie mai puţin cu infrastructura (Ex. clădiri cumpărate sau închiriate), angajatul elimină timpul şi cheltuiala cu deplasarea la servici, îşi organizează timpul de muncă cum doreşte, îşi îmbunătăţeşte vizibil echilibrul dintre viaţa privată şi viaţa profesională.
 4. Munca la distanţă în general sau munca la domiciliu (ca un caz particular al muncii la distanţă), sunt forme de muncă ce se dezvoltă tot mai mult. Acestea au la bază dezvoltarea echipamentelor şi infrastructurii de telecomunicaţii. Se reduce dependenţa de infrastructura de transporturi care este aât de deficitară la noi (Bucureştiul a devenit oraş de top mondial la aglomeraţia din trafic, în special la ore de vârf).

 

În acest context, tot mai multe solicitări din partea clienţilor noştrii sunt referitoare la modul în care angajatorii se achită de obligaţiile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi situaţii de urgenţă (SU) în contextul muncii la domiciliu. Aceasta pentru simplul motiv că „locul de muncă”, aşa cum e definit în legea 319/2006 a securităţii muncii devine „acasă” sau oriunde…poate pe o plajă exotică a unei insule din Pacific…, de ce nu? Procesul muncii se desfăşoară acum fără supraveghere din partea şefului ierarhic superior !

Pe bună dreptate apar întrebări pertinente de genul:

 

 • Cine mai face instruirea SSM – SU „la locul de muncă” şi la schimbarea locului de muncă ?
 • Cine mai semnează fişele de instruire protecţia muncii şi de PSI ?
 • Dacă „lucrătorul” aşa cum este definit în Legea 319/2006 se accidentează muncind acasă, este acesta accident de muncă ?
 • De unde ştim dacă în momentul accidentării „lucrătorul” muncea pentru angajator sau desfăşura „activităţi casnice” ? Pentru că persoanele care desfăşoară activităţi casnice nu sunt „lucrători”, potrivit legii actuale şi accidentele le suferă lucrătorii nu persoanele care desfăşoară activităţi casnice.
 • Cum se face evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la „locul de muncă” care acum este „acasă sau la domiciliu” sau undeva la munte sau la mare?
 • Cine este răspunzător de luarea măsurilor SSM-SU pentru eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor de accidentare ? Cine finaţează realizarea acestor măsuri?

 

Actualul Cod al Muncii conţine prevederi legate de munca la domiciliu pe care le-am prezentat succint în prima parte a acestui articol. Tot în prima parte a acestui articol precizam că, în prezent, nu există o metodologie clară, în detaliu de reglementare a activităţii SSM – SU la domiciliu sau la distanţă. În aceste condiţii, compania EURAMIS CONSULTING, cu o experienţă de 20 de ani de prestări servicii în acest domeniu, recomandă ca, în condiţiile acestui vid temporar de reglementări, să se organizeze o activitate de prevenire şi proteţie având la bază acelaşi principiu de reglementare:

„Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”.

Alt principiu universal valabil este cel al nediscriminării, astfel „lucrătorii la distanţă” nu ar trebui să fie expuşi la riscuri mai mari; ei trebuie să se bucure de acelaşi nivel de protecţie ca şi lucrătorii „clasici”.

Astfel, încă dinainte de apariţia acestui proiect de act normativ, noi recomandam angajatorului să îşi asume următoarele obligaţii, în esenta:

 

– identificarea a factorilor de risc profesional pentru controlul de medicina muncii
– evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
– efectuarea instructajalui SSM (sau protectia muncii) si SU (sau PSI)
– intocmirea/consemnarea periodica a fiselor individuale de protectia muncii si PSI
– testarea cunostintelor dobandite in urma instruirii
– dotarea cu echipamente de munca adecvate (certificate SSM, cu marcajul de conformitate „CE”)
– dotarea cu EIP (Echipament individual de protectie, daca este cazul)

– cercetarea, declararea, evenimentelor pentru lucrători ce îşi desfăşoară activitatea la domiciliu

 

            Pe baza principiului sus menţionat, a aspectelor privin obligaţiile angajatorului, noi am elaborat o serie de proceduri şi măsuri de prevenire şi protecţie, chiar şi în condiţiile unei reglementări insuficiente în acest domeniu.

            Elementul de noutate pe cere dorim să-l aducem în atenţia dumneavoastă este că, aşa cum anticipam, vor fie emise acte normative care să reglementeze mai precis, mai detaliat aceste noi forme de muncă.

Astfel Guvernul a adoptat un Proiect de act normativ intitulat: Lege privind reglementarea activității de tele-muncă. Acest proiect de lege este adecvat tendinţelor actuale de flexibilizare a formelor de muncă.

La art. 2 se defineşte conceptul de tele-muncă, tele-salariat, locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă:

 1. a) tele-muncă – forma de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul

locului de muncă organizat de angajator, se realizează de către un salariat, de la distanță de această

locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. activitatea se desfășoară în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator, prin utilizarea

unor mijloace aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi internetul, telefonul inteligent, altele;

 1. activitatea în regim de teleworking se desfășoară cel puțin o zi pe lună;

iii. salariatul și-a exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de muncă sau al unui act adițional la acesta, după caz.

 1. b) tele-salariat – orice salariat care desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la art. 2 lit.a);
 2. c) locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă – acele locuri care pot fi utilizate de tele-salariat doar

după ce angajatorul și-a exprimat acordul cu privire la utilizarea lor din punct de vedere al securității şi

sănătății în muncă.

 

Observăm că angajatorul, în virtutea responsabilităţii sale de a asigura securitatea şi sănătatea în lucrătorilor în toate aspectele de muncă, trebuie să dea un acord referitor la locul de muncă propus de lucrător, astfel încât securitatea şi sănătatea acestuia să nu fie afectată.

            Euramis Consulting a aplicat deja o procedură de evaluare a riscurilor la domiciliul lucrătorului, astfel încât angajatorul să fie informat referitor la riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi să exprime acordul privind locul de muncă respectiv în cunoştinţă de cauză. Dacă prin această evaluare s-au pus în evidenţă aspecte neconforme, angajatorul poate lua masuri adecvate de reducere a riscurilor şi de îmbunătăţire a coniţiilor de muncă chiar la domiciliul lucrătorului (Exemplu: dotarea cu scaun ergonomic, cu suport de laptop şi pentru picioare, iluminat corespunzător, aer condiţionat, etc.).

 

La art. 8 din proiectul de lege se prevăd obligaţiile angajatorului în contextul tele-muncii:

 

Art.8

(1) Angajatorul are obligația să asigure securitatea şi sănătatea în muncă la locurile de desfăşurare a

activităţii de tele-muncă, în funcţie de particularităţile specifice ale acestor locuri şi de cele convenite în

cadrul contractului individual de muncă.

(2) Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalariatului:

 1. a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
 2. b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care

părţile convin altfel;

 1. c) să asigure condiţii pentru ca tele-salariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de tele-muncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de tele-muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

 

Observăm că, în esenţă, proiectul actual de lege stipulează obligaţii similare cu măsurile recomandate de noi.

 

La art. 9 din proiectul de lege se prevăd obligaţiile tele-salariatului în contextul tele-muncii:

 

(1) Tele-salariatul trebuie să își desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,

precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de

accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

(2) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin.(1), tele-salariatul are următoarele obligaţii:

 1. a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile existente la

locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este

posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, necesare conform

clauzelor din contractul individual de muncă ori în vederea cercetării evenimentelor;

 1. b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care desfăşoară activitatea de tele–muncă;
 2. c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea sa;
 3. d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/200, cu modificările și completările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă.

 

La art. 10 din proiectul de lege se stipulează o modalitate de verificare a condiţiilor de muncă ale tele-salariatului

 

Art.10

(1) Pentru aplicarea și verificarea condițiilor de muncă ale tele-salariatului, reprezentanții organizaţiilor

sindicale reprezentative la nivel de unitate ori reprezentanţii salariaţilor, au acces la locurile de desfăşurare a activităţii de tele-muncă, în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă sau

contractul individual de muncă, ori regulamentul intern, după caz.

(2) Pentru verificarea aplicării şi respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și al relațiilor de muncă, reprezentanţii autorităţilor competente au acces la locurile de desfăşurare a activităţii de tele-muncă, în condiţiile stipulate în legislaţia aplicabilă.

(3) În cazul în care locul de desfăşurare a activităţii tele-salariatului este la domiciliul acestuia, accesul

prevăzut la alin. (1) și (2) se acordă doar în urma notificării în avans a tele-salariatului şi sub rezerva

consimţământului acestuia.

 

Această reglementare este concepută pentru a completa prevederile Codului Muncii şi la art. 12 sunt stabilite sancţiunile contravenţionale care variază între 1 000 şi 10 000 lei.
Avand in vedere unul din principiile de baza ale EURAMIS CONSULTING, si anume acela de a fi „Parte a solutiei” pentru clientii sai, tinand seama si de principiul enuntat de lege al „responsabilitatii angajatorului in toate aspectele de munca”, noi avem proceduri de instruire si testare si pentru aceasta forma de munca aflata in plina ascensiune.

In esenta noi asiguram conformarea cu cerintele legale din domeniul SSM – SU si pentru munca la domiciliu prin instrumente eficiente, adecvate cum ar fi:

– Instruire si testare online pe platforma EURAMIS CONSULTING (referitor la functionarea platformei noastre aflati detalii tot pe blogul nostru)
– Instruire si testare in format „clasic” prin convocarea salariatilor fie la sediul angajatorului, fie la sediul EURAMIS CONSULTING, atunci cand tehnic nu este posibila instruirea online la domiciliu
– Evaluarea riscurilor de accidentare prin metoda online (avem chestionare si instrumente de lucru specifice)
– Reglementarea unor cai de comunicare astfel incat orice aspect ce vizeaza securitatea si sanatatea muncii, microclimatul, conditiile de munca, ergonomie, efort fizic, stres profesional (lucrul la domiciliu nu exclude stresul…uneori il poate amplifica!) sa fie aduse la cunostinta angajatorului, respectiv a Serviciului extern de prevenire si protectie EURAMIS CONSULTING pentru gasirea si implementarea unor solutii adecvate
– Consemnarea fiselor individuale de instruire SSM si SU (Despre modul de completare si de pastrare a fiselor de protectia muncii puteti citi din articolele noastre de pe blog).

Instruirea adecvata si evaluarea riscurilor constituie un drept al salariatului si avantajele aduse prin munca la domiciliu nu trebuie sa fie insotite de dezavantajele discriminarii fata de salariatii care lucreaza la sedii si locuri de munca amenajate corespunzator in cadrul companiilor!

Ca sa dam doar un exemplu, pentru clientii nostrii care au salariati la domiciliu, prin evaluarea riscurilor online, noi am recomandat ca acestia sa aiba in dotare scaune ergonomice, mobilier ergonomic, iluminat adecvat, componente ergonomice IT (Ex. casti si microfon, suport de picioare, etc.), similare celor ce isi desfasoara activitatea la sediul companiei.

Acesta este, repet, doar un exemplu, mai sunt si multe alte aspecte de care trebuie sa se tina seama… altfel munca la domiciliu poate deveni o povara, nu un avantaj.

Pentru a evita situatiile neplacute prin ignorarea masurilor adecvate pentru munca la domiciliu, nu ezitati sa apelati la specialistii EURAMIS CONSULTING.

In concluzie

Desfasurarea activitatii la domiciliu are avantaje atat pentru angajatori, cat si pentru salariati in conditiile respectarii legislatiei specifice de protectia muncii si PSI. Daca activitatea si politica firmei dvs. permite acest lucru, atunci nu exita nici un motiv pentru care sa nu apelati la aceasta forma de angajare cu asistenta tehnica si juridica adecvata, precum cea oferita de EURAMIS CONSULTING.

EURAMIS va sta la dispozitie cu consultanta specializata si personalizata functie de tipul afacerii dvs. Cu o experienta de peste 20 de ani in protectia muncii, EURAMIS ofera servicii atestate de securitate si sanatate in munca, cu acoperire nationala, bazandu-se pe cea mai buna strategie: Preventia!

EURAMIS CONSULTING este partener national al Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca. Consultantii si partenerii Euramis ofera servicii de calitate in domeniul SSM si SU, garantate de sistemul de calitate ISO 9001, implementat inca din anul 2007. Noi dorim sa satisfacem clientul, sa promovam o cultura a securitatii muncii si sa nu ne limitam doar la aspectele formale.

 

Autor:

Adrian Paraicu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment