Prevenirea situatiilor de urgentaSlider Euramis

Activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta reprezinta un ansamblu de masuri si reglementari legale pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si a bunurilor acestora. Activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta este o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, in scopul preintâmpinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu. Are caracter anticipativ, rezultatul constând în  măsuri graduale stabilite pentru prevenirea producerii evenimentelor vizate.

Strategia de prevenire a situaţiilor de urgenţă reprezintă un document de planificare pe termen mediu, elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor în baza Strategiei de securitate naţională a României, a Cartei albe a securităţii şi apărării naţionale şi a delimitărilor conceptuale instituţionale în domeniu, document care defineşte ordinea şi siguranţa publică şi interesul naţional în acest domeniu, evaluează starea actuală de prezenţă şi manifestare a factorilor de risc de pe teritoriul României, formulează principiile şi direcţiile prioritare de acţiune şi prevede resursele necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

 

Activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta este coordonata astfel:
•la nivel national, de Inspectia de Prevenire, structura specializata din cadrul
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
•la nivel teritorial, de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectiile judetene.
Inspectiile judetene coordoneaza, indruma, controleaza si evalueaza activitatile de prevenire desfasurate de serviciile voluntare, publice si private.
Principalele forme ale activitatii de prevenire sunt: 
• reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, controlul, asistenta tehnica de specialitate, informarea preventiva a autoritatilor, organismelor, factorilor implicati si a populatiei, precum si pregatirea acestora pentru situatii de urgenta, auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate, constatarea si sanctionarea încalcarilor prevederilor legale
• Supravegherea pietei, precum si recunoasterea si desemnarea organismelor pentru atestarea conformitatii produselor cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu sunt forme ale activitatii de prevenire care se executa prin structuri specializate, la nivel national.
• Controlul activitatii centrelor de evaluare si certificare a competentei personalului care desfasoara activitati în domeniu se face de catre Inspectia de Prevenire si, dupa caz, de inspectiile judetene, în conditiile legii.
Domeniile specifice activitatii de prevenire sunt:
– verificarea respectarii actelor normative si a reglementarilor privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;
– identificarea si evaluarea riscurilor teritoriale din judet/municipiul Bucuresti;
– verificarea organizarii activitatii privind identificarea si evaluarea riscurilor pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;
– verificarea aplicarii conceptiei de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila in scopul mentinerii riscurilor in limite acceptabile;
– controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, materiale radioactive si munitie neexploatata;
– coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si a salariatilor, a modului de asimilare de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului in cazul unei situatii de urgenta;
– indrumarea, controlul si coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situatii de urgenta;
– informarea si educarea preventiva a populatiei;
– solutionarea petitiilor si sesizarilor in domeniul specific.
Scopurile activitatii de prevenire sunt: 
a) asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila;
b) identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;
c) constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii între personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;
d) informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv în locuinte si gospodarii, si modul de comportare în caz de incendiu si în alte situatii de urgenta.
Obiective specifice strategiei de prevenire a situatiilor de urgenta:
1.Prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale
2.Prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de riscuri  tehnologice
        a.Accidente industriale
        b.Accidente nucleare şi radiologice
        c.Accidente pe timpul transportului materialelor periculoase
        d.Prevenirea incendiilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment