Obligațiile angajatorului privind protecția muncii

Protejarea sănătății și securității în muncă este o chestiune esențială în vederea prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale și implicit scăderii productivității firmelor.

Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorii au câteva obligații esențiale cu scopul de a preveni astfel de evenimente neplăcute.

Conform articolului 12 din lege angajatorul trebuie să:

– realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

– decidă asupra măsurilor de protecție care trebuie luate și, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat;

– țină evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a accidentelor de muncă;

– elaboreze pentru autoritățile competente și în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.

Pentru a asigura condițiile de securitate și sănătate în muncă și pentru a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale, legea obligă angajații prin art. 13 să:

adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;

-întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

-obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

-stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

– elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezenței legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

 

-asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe;

-ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;

-asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

-ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică;

-angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

– țină evidența zonelor cu risc ridicat etc.

– asigure funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;

– prezinte documentele și să dea relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

– asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

-desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

– nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților și a altor persoane;

-asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

-asigure echipamente individuale de protecție;

– acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.

De asemenea, angajatorii au obligația de a organiza activități de prevenire și protecție și de a desemna lucrări din serviciul intern pentru a se ocupa de ele. În cazul în care acest lucru nu este posibil, cea mai bună soluție o reprezintă Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București care oferă servicii externe de securitatea muncii și își ajută clienții să se conformeze cerințelor legale în vigoare.

Euramis Consulting este partenerul ideal pentru o protecție a muncii de cea mai bună calitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment