Este necesară instruirea SSM a vizitatorilor?

Instruirea colectivă la locul de muncă ar trebui să fie o noțiune cu care orice angajator să fie familiarizat.

Conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, art. 20 alin (1), (2), (3) și (4), angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său:

– la angajare;

– la schimbarea locului de muncă sau la transfer;

– la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

– la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

– la executarea unor lucrări speciale.

Această instruire trebuie să fie:

– adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri;

– periodică și ori de câte ori este necesar.

Angajatorul trebuie să se asigure că lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior, care desfășoară activități în întreprinderea și/sau unitatea proprie, au primit instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, pe durata desfășurării activităților.

Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare.

Ce se întâmplă în cazul în care vin vizitatori la companie? Este necesară instruirea SSM a vizitatorilor?

Potrivit HG 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 din 2006, art. 82 alin (1), (2), (3), (4) și (5), pentru persoanele aflate în întreprindere și/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepția altor participanți la procesul de muncă, așa cum sunt definiți potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul trebuie să stabilească, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare și funcționare, durata instruirii și reguli privind instruirea și însoțirea acestora în întreprindere și/sau unitate.

Pentru lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior care desfășoară activități pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor se va ocupa de asigurarea instruirii lucrătorilor respectivi privind activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general.

Instruirea acestor persoane va trebui consemnată în fișa de instruire colectivă, conform modelului prezentat în anexa nr. 12 din Norma Metodologică de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 din 2006.

Fișa de instruire colectivă se va întocmi în două exemplare, din care un exemplar va fi păstrat de către angajatorul/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție care a efectuat instruirea și un exemplar va fi păstrat de către angajatorul lucrătorilor instruiți sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.

Reprezentanții autorităților competente cu atribuții de control vor fi însoțiți de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fișa de instruire.

Potrivit art. 20 alin (1) din același act normativ, desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție se face prin decizie scrisă a angajatorului.

După se poate observa, potrivit legii, inclusiv vizitatorii ar trebui instruiți SSM. Există însă și excepții.

Potrivit art. 75 instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate și sănătate în muncă.

Conform art. 5 punctul k din Legea 319/2006, locul de muncă este locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității.

De asemenea, trebuie reținut faptul că tribuna unui stadion, interiorul unui club, sala unui teatru, pasagerii unui autocar turistic nu reprezintă locuri de muncă pentru clienții care pe baza cumpărării unui bilet sau cu titlu gratuit urmăresc un spectacol, participă la activități recreative sau culturale, realizează un circuit turistic.

În acest caz, cei care se ocupă de organizarea acestor activități recreative au obligația de a-i informa pe beneficiari cu privire la regulile și instrucțiunile pe care trebuie să le respecte în incintele respective prin intermediul unor afișe, a unor explicații verbale sau prin demonstrații practice.

În cazul acestora nu este necesară instruirea SSM și nici consemnată conform Anexei 12 din Normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006.

În cazul în care lucrătorii desemnați și/sau serviciul intern de prevenire și protecție nu se pot ocupa de activitățile din domeniul securității și sănătății în muncă, puteți apela la un serviciu extern de prevenire și protecție.

Euramis Consulting, firma de protecția muncii București, dispune de specialiști cu experiență în acest domeniu și vă pune la dispoziție servicii de securitatea muncii. Ei vă pot oferi, de asemenea, servicii de instruire și testare prin intermediul platformei de instruire online, care au creat-o cu scopul de a veni în sprijinul clienților săi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment