Ce sunt produsele periculoase și unde trebuie raportate?

Potrivit art. 24 alin (2) din Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii sunt obligaţi să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le vor deţine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de muncă.

Având în vedere că H.G. nr.1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase a fost abrogată prin H.G. nr. 539/2016 pentru identificarea substanțelor și preparatelor periculoase utilizate, se vor folosi anexele Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Acest regulament european are putere de lege deasupra oricărui act normativ din legislația națională.

Potrivit regulamentului european substanţa înseamnă un element chimic şi compuşii săi, în stare naturală sau obţinuţi prin orice proces de producţie, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilităţii şi orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepţia oricărui solvent care poate fi separat fără a influenţa stabilitatea substanţei sau fără a-i schimba compoziţia.

Amestec înseamnă un amestec sau o soluție compusă din două sau mai multe substanțe. O substanţă sau un amestec care respectă criteriile privind pericolele fizice, pentru sănătate sau pentru mediu, stabilite în părţile 2-5 din anexa I a aceluiași act normativ, este considerat periculoasă (periculos) şi se clasifică în raport cu clasele de pericol corespunzătoare prevăzute în respectiva anexă

Articol sau produs înseamnă un obiect căruia i se dă, în cursul fabricaţiei, o formă, o suprafaţă sau un aspect special, care îi determină funcţia într-un grad mai mare decât o face compoziţia sa chimică

Dacă clasele de pericol sunt diferențiate pe baza căii de expunere sau a naturii efectelor, substanţa sau amestecul se clasifică în conformitate cu diferenţierea în cauză.

În cazul în care o substanţă sau un amestec este clasificat(ă) ca periculos (periculoasă), furnizorii trebuie să se asigure că etichetarea sau ambalarea substanței sau amestecului se face în conformitate cu titlurile III şi IV înainte de introducerea pe piaţă.

Producătorii, importatorii şi utilizatorii din aval (orice persoană fizică sau juridică de pe teritorul Comunității, alta decât producătorul sau importatorul, care utilizează o substanţă, fie ca atare, fie într-un amestec, în cadrul activităţilor sale industriale sau profesionale) ai unui amestec identifică informaţiile relevante disponibile cu privire la amestecul propriu-zis sau la substanţele pe care acesta le conţine pentru a stabili dacă amestecul prezintă un pericol fizic, pentru sănătate sau pentru mediu, astfel cum se stabileşte în anexa I.

Limitele de concentraţie specifice şi limitele de concentraţie generice sunt limite care se alocă unei substanţe care indică un prag la care sau peste care prezenţa substanţei respective într-o altă substanţă sau într-un amestec, ca impuritate, aditiv sau component individual, identificate determină clasificarea substanţei sau a amestecului ca fiind periculoasă (periculos).

Limitele de concentraţie specifice trebuie stabilite de către producător, importator şi utilizatorul din aval dacă informaţiile ştiinţifice adecvate şi fiabile arată că pericolul prezentat de o substanţă este evident atunci când substanţa este prezentă la un nivel mai mic decât concentraţiile stabilite pentru orice clasă de pericol din partea 2 din anexa I sau mai mic decât limitele de concentraţie generice stabilite pentru orice clasă de pericol din părţile 3, 4 şi 5 din anexa I al regulamentului în cauză.

În circumstanţe excepţionale, pot fi stabilite limite de concentraţie specifice de către producător, importator şi utilizatorul din aval dacă acesta are informaţii ştiinţifice adecvate, fiabile şi concludente că pericolul prezentat de o substanţă clasificată ca fiind periculoasă nu este evident, la un nivel peste concentraţiile stabilite, pentru clasa de pericol relevantă din partea 2 din anexa I sau peste limitele de concentraţie generice, stabilite pentru clasa de pericol relevantă din părţile 3, 4 şi 5 din această anexă.

În cazul în care un amestec conţine o substanţă clasificată ca periculoasă, fie sub formă de component, de impuritate sau aditiv, aceste informaţii trebuie luate în considerare în vederea clasificării, dacă concentraţia respectivei substanţe este egală sau mai mare decât valoarea sa limită, în conformitate cu alineatul (3) din același act normativ.

Orice producător sau importator, sau grup de producători sau de importatori care introduce pe piaţă o substanţă care este menţionată la articolul 39 din același act normativ, trebuie să notifice Agenției Europene pentru Produse Chimice informații despre identitatea substanței sau a amestecurilor, clasificarea substanţei sau a substanţelor, limitele de concentrație etc., conform articolului 13.

Potrivit Legii 319/2006, fiecare angajator este obligat să se asigure că fiecare angajator este instruit corespunzător în domeniul securității și sănătății îm muncă, adaptată riscurilor care pot să apară.

În cazul în care serviciul intern de prevenire și protecție nu se poate ocupa de activitățile cu privire la securitatea muncii și sănătate, este indicat ca aceștia să apeleze la o firmă de protecția muncii București. Acea firmă este Euramis Consulting, o firmă ce oferă servicii externe de prevenire și protecție.

Specialiștii săi se ocupă de identificarea și semnalizarea pericolelor, elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate a muncii și situații de urgență, instruirea, testarea și consemnarea fișelor individuale de instruire pentru toți salariații beneficiarului etc.

Euramis Consulting este firma care își sprijină clienții în vederea prevenirii evenimentelor nedorite, astfel încât aceștia să poată să-și crească cifra de afaceri. Euramis Consulting este un partener de încredere ce oferă un serviciu extern competent de protecția muncii.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment