Autorizarea internă a electricienilor

În Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, punctul 3.3.2.3, se stipulează că pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere directă trebuie luate următoarele măsuri organizatorice:

a) executarea intervențiilor la instalațiile electrice (depanări, reparări, racordări etc.) trebuie să se facă numai de către personal calificat în meseria de electrician, autorizat și instruit pentru lucrul respectiv;

b) executarea intervențiilor în baza uneia din formele de lucru;

c) delimitarea materială a locului de muncă (îngrădire);

d) eșalonarea operațiilor de intervenție la instalațiile electrice;

e) elaborarea unor instrucțiuni de lucru pentru fiecare intervenție la instalațiile electrice;

Conform Legii nr.319/2016, art. 13 (punctul i) pentru a asigura condițiile de securitate și sănătate în muncă și pentru a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale, angajatorii au obligația de a lua măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică.

În Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, art.7 (punctul 2), autorizarea este activitatea de emitere a unui act tehnic și juridic, denumit legitimație, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfășura, în condițiile legii, activități de proiectare, inclusiv de a oferi asistența tehnică la executarea lucrărilor, verificare și/sau de executare, respectiv de a coordona execuția lucrărilor de instalații electrice.

La punctul 7 se precizează că electricianul autorizat este persoana fizică, titulară a unei legitimații emise de Autoritatea competentă, autorizată în condițiile prezentului regulament pentru a desfășura, conform competențelor acordate, activități de proiectare/executare și verificare a instalațiilor electrice.

Potrivit art. 96 alin (6) și (7) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, pentru a simplifica procedurile birocratice de autorizare, autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, verificare și execuție a lucrărilor aferente instalațiilor electrice aparținând SEN se realizează numai conform reglementărilor emise de ANRE. Orice altă formă de autorizare realizată de alte entități publice referitoare la activitățile prevăzute la alin. (6) este interzisă.

În art. 8 alin (1), (2), (3) din regulamentul amintit mai sus, se stipulează următoarele:

calitatea de electrician autorizat este dovedită prin legitimația emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 14.

-calitatea de verificator de proiecte este dovedită prin legitimația emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 20.

-calitatea de responsabil tehnic cu execuția este dovedită prin legitimația emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 21.

-calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice este dovedită prin legitimația emisă de Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 22.

Electricienii autorizați pentru proiectarea/ executarea/verificarea de instalații electrice pot avea, după caz, patru grade de autorizare conform art. 9.

Există două tipuri de autorizări pentru fiecare dintre grade II, III, IV conform art. 9 alin (2):

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.

Conform art. 9 alin (3) în funcție de gradul și tipul/tipurile de legitimație de electrician autorizat, o persoană fizică poate deține în același timp și calitățile menționate la art. 8 alin. (2), (3) și (4). În condițiile menționate în prezentul regulament, domeniul instalațiilor electrice este aprobat de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul Direcției generale a ANRE.

Potrivit art. 14 autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare/executare/verificare a instalațiilor electrice se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obținerea legitimației inițiale pentru un tip/grad de autorizare, precum și la trecerea la un grad/tip superior sau diferit;

b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 15, respectiv art. 17.

Autoritatea competentă este cea care aprobă calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorității competente în direcțiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestuia cu Autoritatea competentă, la cererea acestuia, dacă cei care solicită autorizarea îndeplinesc condițiile de calificare și experiență profesională precizat în anexa 4, pentru gradul/tip de autorizare solicitat se specifică în art. 15 alin (3).

În alin (2) al acestui art. se stipulează următoarele:

Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice nu poate fi dobândită/exercitată decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 5 ani a legitimației de electrician autorizat gradul III A sau IVA, valabilă la data solicitării.

Conform alin (3), dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de verificator de proiecte trebuie să conțină următoarele documente:

— cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

— copia legitimației de electrician autorizat;

— copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licențiat și inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30 CPA 6—CPA 8.1;

— dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minimum 20 de ore. Cursul se poate organiza de instituții de învățământ superior, prin facultățile din domeniul electric/energetic, sau de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu, care au obținut aprobarea Autorității competente privind tematica și bibliografia de curs. Programa desfășurării acestor cursuri trebuie publicată pe pagina de internet a respectivelor instituții/societăți comerciale, acestea având obligația de a transmite bianual o declarație privind conformitatea desfășurării acestor cursuri cu tematica și bibliografia de curs existente pe site-ul Autorității competente;

— copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezintă 50% din tariful de autorizare corespunzător legitimației de electrician autorizat tipul A.

După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte, ANRE va emite o legitimație netransmisibilă care va atesta calitatea dobândită de solicitantul care îndeplinește condițiile sus menționate, emiterea legitimației de verificator de proiecte urmând să fie procesată în cadrul sesiunii respective în conformitate cu alin (4).

Pentru a asigura securitatea muncii și sănătatea în muncă a angajaților care lucrează în domeniul reparațiilor instalațiilor electrice și nu numai, angajatorii pot apela la Euramis Consulting, firma care prestează servicii de protecția muncii București. Echipa acestei firme oferă de 20 de ani servicii de protecția muncii, instruiri interactive, platformă online de instruire și testare, servicii SSM și SU.

Cu alte cuvinte, Euramis Consulting oferă o gamă variată de servicii externe de securitate și sănătate, pentru ca angajații să lucreze în deplină siguranță.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment