Amenzile acordate pentru nerespectarea reglementărilor SSM-SU

Angajatorii au, conform legislației în vigoare, obligația de a respecta normele legale în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă a angajaților.

Ei trebuie să asigure securitatea muncii și sănătatea angajaților în toate aspectele privind munca.

Potrivit legii, angajatorul este obligat să se ocupe de instruirea angajaților săi în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

În cazul în care angajatorul nu respectă legislația în vigoare cu privire la aceste aspecte, el riscă amenzi care diferă în funcție de tipul de contravenții.

În Legea nr. 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă, cap. IX, există diferite tipuri de contravenții. În cele ce urmează, vom prezenta câteva din amenzile acordate pentru nerespectarea reglementărilor SSM-SU.

Dacă angajatorul:

-nu întocmește un plan de prevenire și protecție format din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

– nu obține autorizația de funcționare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform legislației în vigoare;

– modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv;

– nu asigură echipamente individuale de protecție conform art. 13 (alin. b, c, p, r) riscă o amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei potrivit art. 39 alin (2).

În cazul în care angajatorul nu asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor (art. 13, alin. n), poate primi o amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei conform art. 39 alin (3).

Amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei primesc angajatorii care încalcă dispozițiile art. 14, 15 și 34 alin (1).

Angajatorii trebuie să acorde în obligatoriu și gratuit alimentație de protecție persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul colectiv de munca și/sau contractul individual de muncă.

De asemenea, trebuie să acorde tot în mod obligatoriu și gratuit materiale igienico-sanitare. Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum și locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă.

Declararea bolilor profesionale este obligatorie și trebuie făcută de către medicii din cadrul autorităților de sănătate publică teritoriale și a municipiului București. În cazul în care nu se respectă aceste dispoziții stipulate în Legea nr. ESCORTZONE. 319/2006, persoanele în cauză pot primi amendă.

Amendă de la 5000 lei la 10.000 poate primi angajatorul care nu respectă reglementările de securitate și sănătate în muncă cu privire la:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanțelor ori preparatelor chimice periculoase și a deșeurilor rezultate;

b) prevenirea prezenței peste limitele maxime admise a agenților chimici, fizici sau biologici, precum și suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

c) darea în exploatare sau repunerea în funcțiune, parțială ori totală, a construcțiilor, echipamentelor de muncă noi sau reparate, precum și pentru aplicarea proceselor tehnologice;

d) întocmirea și respectarea documentațiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranță;

e) folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise;

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice;

g) asigurarea și folosirea instalațiilor electrice de construcție adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie;

h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă;

i) transportul, manipularea și depozitarea echipamentelor de muncă, materialelor și produselor;

j) delimitarea, îngrădirea și semnalizarea zonelor periculoase;

k) semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalațiilor mecanice sub presiune și a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune și a altor asemenea echipamente de muncă;

m) utilizarea, întreținerea, revizia și repararea periodică a echipamentelor de muncă;

n) asigurarea, marcarea și întreținerea căilor de acces și de circulație;

o) asigurarea iluminatului de siguranță;

p) organizarea activității de păstrare, întreținere și denocivizare a echipamentului individual de protecție;

q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcționali ai echipamentelor de muncă și a rapoartelor de serviciu pentru instalațiile cu regim special de exploatare;

r) aplicarea metodelor de exploatare minieră, execuția, exploatarea și întreținerea lucrărilor miniere, realizarea și funcționarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificării minelor din punctul de vedere al emanațiilor de gaze;

s) amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălțime, în spații închise și în condiții de izolare, conform dispozițiilor art. 39 alin 9 ( p. a-s).

Potrivit articolul 42 alin (1) și (2) constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (2)-(9) se fac de către inspectorii de muncă.

Conform art. 43 contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sancționat, inspectorul de muncă făcând mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

Pentru a preîntâmpina astfel de probleme, cea mai bună soluție a angajatorilor este de a apela la o firmă de protecția a muncii București precum Euramis Consulting, care are experiență de 20 de ani în acest domeniu. Această echipă este formată din adevărați profesioniști în domeniul protecției muncii, securității și sănătății în muncă, așadar merită apelat cu încredere la serviciile sale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment